6. จำนวนและอัตราการขยายตัวของประชากร

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนและอัตราการขยายตัวของประชากร”

ใน พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีจำนวนประชากร 66.41 ล้านคน และเมื่อเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2560 ที่มีจำนวนประชากร 66.19 ล้านคน พบว่า มีจำนวนประชากรค่อนข้างคงที่ โดยมีสัดส่วนประชากรหญิงและประชากรชายคงที่ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า อัตราการขยายตัวของประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

จำนวนและอัตราการขยายตัวของประชากร พ.ศ. 2552-2561

 

ที่มา: กรมการปกครอง (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562